Ga naar de inhoud

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen de overheid en burger. Zo regelt het bestuursrecht de bevoegdheden, rechten en plichten van overheidsinstanties en op basis van welke normen zij moeten handelen. Al deze regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bestuursorganen zijn belast met veel diensten en daarom kunnen zij besluiten nemen over uiteenlopende zaken. Zo is een gemeente bijvoorbeeld belast met de handhaving, het verstrekken van diverse vergunningen, vaststellen van bestemmingsplannen, diverse subsidies, etc. Het UWV is weer belast met verstrekken van uitkeringen en is de IND belast met het verstrekken van een visum, gezinshereniging, etc.

Binnen het bestuursrecht wordt veel geprocedeerd en is het van belang dat deze procedures zorgvuldig worden gevoerd. Die procedures hebben immers betrekking op een genomen besluit van een bestuursorgaan waarbij uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is. In het Awb is vastgelegd hoe een besluit moet worden voorbereid, bekend gemaakt en binnen welke termijn het besluit genomen moet worden.

Bezwaarschrift

Als u als burger juridisch hulp zoekt in het bestuursrecht dan doet u dit, omdat u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan. U gaat dan in bezwaar tegen de beslissing van een bestuursorgaan. Tijdens de bezwaarprocedure zal het bestuursorgaan, die de beslissing heeft genomen, u ingediende bezwaar behandelen. Tijdens deze procedure zal gekeken worden of de beslissing juist is genomen. Indien dit niet het geval is zal de beslissing in heroverweging genomen worden. Na het ontvangen van het bezwaarschrift zal het bestuursorgaan een uitnodiging sturen voor een hoorzitting, zodat het bezwaar mondeling toegelicht kan worden. Na de hoorzitting zal het bestuursorgaan een beslissing nemen op het ingediende bezwaar.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. De bestuursrechter zal kijken of de ingediende bezwaren, tegen het besluit van het bestuursorgaan, terecht zijn. Als blijkt dat de bestuursrechter vind dat de ingediende bezwaren terecht zijn, dan zal hij de beslissing van het bestuursorgaan vernietigen. In dit geval zal hij het bestuursorgaan opdragen om een juiste beslissing te nemen.

Wat kan Raadhuys Juristen voor u betekenen?

Door onze juridische expertise en onze toegankelijkheid tot de juridische bronnen kan Raadhuys Juristen u het juiste en passend juridisch advies geven. Op het gebied van bestuursrecht staan we zowel particulieren als ondernemers bij.

Als particulier zijnde kunt u bij ons terecht voor de volgende procedures:

  • Aanvragen/afwijzing van een (bouw)vergunning;
  • Aanvragen/afwijzing subsidie;
  • Aanvragen/afwijzing uitkering/toeslag;
  • Bezwaar WOZ- beschikking;
  • Bezwaar tegen beschikkingen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • Elke bezwaar en beroepsprocedure als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid.

Als ondernemer kunt u bij ons terecht voor de volgende bestuursrechtelijke kwesties

  • Aanvragen/afwijzing van verschillende vergunningen;
  • Aanvragen/afwijzing van subsidies;
  • Bezwaar en beroep bij handhaving door de gemeente.