Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Het kantoor: Raadhuys Juristen, dan wel de medewerkers van het kantoor, hetzij gezamenlijk, hetzij ieder afzonderlijk;

b. De cliƫnt: de opdrachtgever van het kantoor;

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, die het kantoor met de cliƫnt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

3. Opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden jurist;

b. Uitsluitend het kantoor geldt tegenover de cliƫnt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliƫnt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door ƩƩn of meer medewerkers van het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

c. Het kantoor verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis, en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden jurist;

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliƫnt het honorarium, gebaseerd op het overeen gekomen uurtarief en de bestede tijd, eventueel vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor;

b. Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliƫnt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen ƩƩn maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven;

c. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door het kantoor;

d. Het kantoor is gerechtigd van de cliƫnt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht;

5. Betaling

a. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliƫnt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd;

b. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliƫnt;

c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliĆ«nt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10 % van het openstaande saldo, en minimaal ā‚¬ 250,– bedragende, ten laste van de cliĆ«nt;

d. Ingeval de cliƫnt tekortschiet in de nakoming van zijn financiƫle verplichtingen kan het kantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond;

6 . Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft;

b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, en de rechter een beroep van het kantoor op het onder a.) van dit artikel gestelde niet zou aanvaarden, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan de cliĆ«nt gefactureerde en door deze betaalde bedrag aan honorarium, met een maximum van ā‚¬ 50.000,–. De cliĆ«nt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag het kantoor aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers is uitgesloten;

c. Bij het inschakelen van derden, niet aan het kantoor verbonden hulppersonen, zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en / of fouten van deze derden;

7. Beƫindiging

a. Zowel het kantoor als de cliƫnt kunnen de overeenkomst van opdracht beƫindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander;

b. Het kantoor, dan wel de behandelend jurist heeft in beide gevallen, genoemde in het eerste lid, het recht om het dossier van de cliƫnt onder zich te houden totdat de cliƫnt volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens het kantoor heeft voldaan;

c. Nadat de zaak is beƫindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de cliƫnt afkomstige originele stukken op verzoek aan de cliƫnt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd;

8. Geschillen

a. Het kantoor kent een interne klachtenregeling;

b. Geschillen die door het kantoor en de cliƫnt niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter, te Utrecht, worden beslecht. Op alle overeenkomsten met het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;